FAMILIES OBSERVING MEMORIALS – 2019

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS 

January 2019

Aiko Furukawa, Tom/Fumiko Honda, Sen Kashiwagi, Yosaku Katayama, Paul Kurokawa, Sei Morishima, George Nishimura, Masasuke Oishi, Utanosuke Oye, Charles Sakai, Tsugi Sasaki, Mitsuyo Shimomi, Charlie Shiroma, Steve Shiroma, Tamae Taniguchi, Fujie Tomooka, Mary Ueki

March 2019

Shiho Rev Aoyama, Tsune Dendo, Annie Fukumoto, Tama Furukawa, Yoshio Furukawa, James Hamasaki,Myrtle Hattori, Peter Henmi, Suzy Henmi, Ehimo Hirata, Suye Iriyama, Elsie Iwamoto, Kise Iwamoto, Hana Kamo, Aki Kanda, (baby)Kanda, Kyoko Kawaguchi, Hiroshi Koga, Isano Kurokawa, Daiko Maenaga, Terue Masatani, Isamu Minami, Kuni Minami, Yataro Minami, Shizuye Minami, Nobori Miyake, Elizabeth Nishimura, Sho Oye, George Shinomiya, Koichi Takahara, Ichitaro Taniguchi, Jimmy Tsuruda, BenTsuruda, Masakichi Ueki, Arthur Rev. Yamabe

April 2019

Kashi Araki,Kisei Azama, Yoshiko Barney, Aiko Dendo, Takao Furukawa, Shyogo Iwamoto, Hisako Kido, Fusae Kitagawa, Elaine Tae Koga,Ellen Yae Koga, Paul H. Koga, Yoemon Masatani, Kishie Minami, Hideo Miyake, Mariko Nakano, James Nishino, Harold Sahara, Misaye Shinomiya, Mitsuo Taniguchi, Masuo Harry Ueki, Itsuji Yamamoto, Haruko Yokoyama

May 2019

Shizuka Dobashi, Denichi Ichikawa, Shizue Ito, Mitsuko Iwamoto, Kaneto Kase, Eddie Kashiwagi, Mutsuhiko Kido, Shigeru Kojima, Rei Koyama, Sam Maenaga,Jack Matsuoka, Yaemon Minami,Chiyoko Morishima, Yutaka Nakano, Hikotaro Oyabu, Kazuhiko Oyabu, Noritsugi Saki, Gayle Saruwatari, Michiye Tateishi, Masayoshi Tomooka, Shoichi Tomooka, Yone Tomooka, Hideno Yoshihara

June 2019

Tadashi Aoki, Kinuko Aoyama, Shoji Aoyama, Masami Henmi, Sumiko Henmi, Bill Kashiwagi, Tokuzo Kato, Tadayuki Kitagawa, Sotaro Koga, Shoji Kuno, Christopher Minami, Ichimatsu Nishino, Toshiharu Nishino, George Saki, Haruko Shimizu, Yoshikazu Tani, Toyokuma Tomooka, Emiko Trejo, Leonard Ueki, Yoshimori Yamamoto, George Yoshihara

July 2019

Michi Aoki, Frank Toshiyuki Fukumoto, Chiyoko Henmi, James Isaac (baby) Hoyos, Iwakichi Iriyama, Sadao Iwayama, Chiye Kamo, Meri Kamo, Chester Kazuaki Konishi, Hachijiro Maenaga, Hanzo Matsumoto, Grace Minami, Jehei Miyake, Carolyn Oishi, Ura Sahara, Shigeko Shiroma, Kiyoshi Takeda, Toyokichi Tomooka, Masako Tsuruda, Takaichi Yokoyama

August 2019

Kisayo Aoyama, Hatsuko Azama, Tomeno Hamada, Frank Hattori, George Henmi, Stanley Higa, Toshiko Hirata, Joe Honda, Santaro Kashiwagi, Yoshio Kitajima, Chisato Maenaga, Itsukiyo Matsuura, Jack Morishima, Kaiichi Morishima, Shigeji Nakano, Tsunetaro Nishimori, Yoshiro Nishimura, Akiko Oishi, Kito Oishi, Misao Oka, Yasuko Onaga, Shizuye Oye, Eiichi Sahara, Mitsuo Shimomi, Hideko Shinomiya, Jane (Shirasu) Tamaki, Yoshito Tomooka, Miyoji Yasutomi, Robert Yoshioka

September 2019

Yoshiko Fujiwara, Kingo Furukawa, Sumana Gunasena, Fusa Hattori, Tatsuo Honbo, Noboru Iriyama, Setsuji Ito, Takezo Kamo, Tei Kashiwagi, Nobuko Kitajima, Satoru Koga, Hiroshi Makino, Steven Masatani, Chris Minami, Misuno Miyake, Shinkow Mori, Aki Nakano, Shigeo Nakano, Chiyono Yamasaki Nishino, Yasuko Onaga, Masano Saki, Rinsuke Shirasu, George Shiroma, Royie Shiroma, George Takeyasu, Jane (Shirasu) Tamaki, Dr. Sumio Taniguchi, Jane (Shirasu) Tamaki, Chikayoshi Tomooka, Kane Tomooka, Mizuno Ueki

October 2019

Yoshio Araki, Kiyozo Dendo, Tak Dendo, Matahachiro Fujiwara, Ronnie Kase, Sumiko Kato, Shiroichi Koyama, Hisato Kurokawa, Hiroko Maenaga, Komitsu Makino, Mitsukazu Makino, Toshi Matsumoto, Herky Miyake, Ichiro Miyake, Kimie Muranaka, Tsuneshichi Shinomiya, Yoshiaki “Yosh” Shiroma, Isamu Tomooka, Shizue Ueki, Kanefuji Utsunomiya, Shizue Yamabe, Zentaro Yamada, Shuji Yoshihara

November 2019

Yutaka Fujiwara, Eizaburo Hamada, Frank Ito, Ruth Ito, Kazuyuki “Bill” Kato, Eiko Koyama, Hanzo Matsumoto, Tsumo Matsumoto, Buzz Mizuki, Mary Kinuko Miyake, Kimihito Oishi, Mary Ann Sahara, Shizuko Saki, Shinakichi Shimizu, Toshino Shirasu, Fusayo Togami, Miyeko Yamamoto

Eitaikyo Memorials

Araki Family Ancestors, Setsuo Aratani, Teru Fujimoto, Sakuzo Fujisawa, Yoshiko Fujiwara, Masumi Ito, Kaoru Iwamoto, Kashiwagi Family Ancestors, Tomosoburu, Masumi Kunisada, Maya Kyogoku, S. Matsuda, Shinakichi Shimizu, Ryosaku Tsubouchi, Aki Yanagibashi

December 2019

Saburo Azama, Kameo Furukawa,  Kasuo Hokedo, Kaoru Iwamoto, Yukio Kanda, Sakuzo Kanda, Chiyoko Koga, Trudy Koga, Greg Kurokawa, Alice Masuda, Julie Miyake, Nami Miyake, Shinzo Nakamura, Jeanne Kesako Nakano, Kiyoshi Nishimori, Randy Nishino, Mary Oishi, Norimitsu Saki, Shinji Seki, Harold Shimizu, Fusano Tani, Yuri Taniguchi, Roger Tomooka, Ben Tsutsumi, George Ueki, Isamu Yamamoto, Kozo Yanagibashi, Sawae Yoshioka

Share on: FacebookTwitterPinterest