GUIDE TO JODO SHINSHU (STUDY BOOK FOR BASIC BUDDHISM CLASS)