July Newsletter

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN JULY

Aoki, Michi

Fukumoto, Frank Toshiyuki

Henmi, Chiyoko

Hoyos, James Isaac (baby)

Iriyama, Iwakichi

Iwayama, Sadao

Kamo, Chiye

Kamo, Meri

Konishi, Chester Kazuaki

Maenaga, Hachijiro

Matsumoto, Hanzo

Minami, Grace

Miyake, Jihei

Oishi, Carolyn

Sahara, Ura

Shiroma, Shigeko

Takeda, Kiyoshi

Tomooka, Toyokichi

Tsuruda, Masako

Yokoyama, Takaichi

HATSUBON (Special service for families who lost a member since last July 2015)

Eiko Koyama (friend of the church)

“Buzz” Mizuki

Reiko Yasutomi

Bette Kurokawa

Ikuye Dendo

Dorothy Tomoko Sakai

George “Indian” Shinomiya

Peter Henmi

Daiko Maenaga

Jane Shirasu Tamaki (friend of the church)

Sam Maenaga

Christopher Minami (friend of the church)

Share on: FacebookTwitterPinterest