2020 FAMILIES OBSERVING MEMORIALS 

As we head into 2021 we wanted to take the time to pay tribute to the families who observed memorials of loved ones. We will continue update our website in 2021 and continue to honor those we have lost and celebrate the lives they they lead. If you would like to add a loved ones name to our website Please use the contact page.

 

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS 

January 2020

Aiko Furukawa, Tom/Fumiko Honda, Sen Kashiwagi, Yosaku Katayama, Paul Kurokawa, Daniel Miyake, Sei Morishima, Tom Nakano, George Nishimura, Masasuke Oishi, Utanosuke Oye, Charles Sakai, Tsugi Sasaki, Mitsuyo Shimomi, Charlie Shiroma, Steve Shiroma, Tamae Taniguchi, Fujie Tomooka, Mary Ueki

February 2020

Junko Aoyama, Ikuye Dendo, Miyuki Harada, Frank Sohichi Hattori, Isamu Henmi, Toshi Henmi, Setsuko Higa, Soi Hokedo, Ruth Honda, Shigekichi Kamiya, Sakutayu Kamo, Yobu Katayama, Shigeru Koga, Helen Eiko Konishi, Bette Kurokawa, Chise Minami, Emiko Minami, Yoshiko Miyake, Thomas Sadaichi (Johnny) Nakano, Robert Oishi, Dorothy Tomoko Sakai, Hatsutaro Saki, Genzaburo Sasaki, Edward Shimizu, Teruko Takahara, Michiko Teranishi, Hideaki Waki, Hatsu Yamamoto, Michiko Yamamoto, Patsy Yanagihara, Reiko Yasutomi

March 2020

Rev Shiho Aoyama, Tsune Dendo, Annie Fukumoto, Tama Furukawa, Yoshio Furukawa, James Hamasaki, Myrtle Hattori, Peter Henmi, Suzy Henmi, Ehimo Hirata, Suye Iriyama, Elsie Iwamoto, Kise Iwamoto, Hana Kamo, Aki Kanda, (baby) Kanda, Kyoko Kawaguchi, Hiroshi Koga, Isano Kurokawa, Daiko Maenaga, Terue Masatani, Isamu Minami, Kuni Minami, Yataro Minami, Shizuye Minami, Noburi Miyake, Elizabeth Nishimura, Michiko Taniguchi Nishino, Sho Oye, George “Indian” Shinomiya, Koichi Takahara, Ichitaro Taniguchi, Jimmy Tsuruda,Ben Tsuruda, Masakichi Ueki, Rev Arthur Yamabe

April 2020

Kashi Araki, Yoshiko Barney, Aido Dendo, Takao Furukawa, Shyogo Iwamoto, Taro Kawa, Hisako Kido, Fusae Kitagawa, Elaine Tae Koga, Ellen Yae Koga, Paul H. Koga, Yoemon Masatani, Kishie Minami, Hideo Miyake, Mariko Nakano, James Nishino, Harold Sahara, Misaye Shinomiya, Mitsuo Taniguchi, Masuo Harry Ueki, Itsuji Yamamoto, Haruko Yokoyama

May 2020

Shizuka Dobashi, Denichi Ichikawa, Shizue Ito, Mitsuko Iwamoto, Kaneto Kase, Eddie Kashiwagi, Mutsuhiko Kido, Shigeru Kojima, Rey Koyama, Sam Maenaga, Jack Matsuoka, Yaemon Minami, Chiyoko Morishima, Yutaka Nakano, Hikotaro Oyabu, Kazuhiko Oyabu, Noritsugi Saki, Gayle Saruwatari, Michiye Tateishi, Masayoshi Tomooka, Shoichi Tomooka, Yone Tomooka, Hideno Yoshihara

June 2020

Tadashi Aoki, Kinuko Aoyama, Shoji Aoyama, Masami Henmi, Sumiko Henmi, Bill Kashiwagi, Tokuzo Kato, Tadayuki Kitagawa, Sotaro Koga, Shoji Kuno, Christopher Minami, Ichimatsu Nishino, Toshiharu Nishino, Diego Fox Roman, George Saki, Haruko Shimizu, Yoshikazu Tani, Toyokuma Tomooka, Emiko Trejo, Leonard Ueki, Yoshimori Yamamoto, George Yoshihara

September 2020

Yoshiko Fujiwara, Kingo Furukawa, Sumana Gunasena, Fusa Hattori, Tatsuo Honbo, Noboru Iriyama, Setsuji Ito, Takezo Kamo, Tei Kashiwagi, Nobuko Kitajima, Satoru Koga, Hiroshi Makino, Steven Masatani, Chris Minami, Misuno Miyake, Shinkow Mori, Aki Nakano, Shigeo Nakano, Chiyono Yamasaki Nishino, Yasuko Onaga, Masano Saki, Rinsuke Shirasu, George Shiroma, Royie Shiroma, George Takeyasu, Jane (Shirasu) Tamaki, Dr. Sumio Taniguchi, Chikayoshi Tomooka, Kane Tomooka, Mizuno Ueki

October 2020

Yoshio Araki, Kiyozo Dendo, Tak Dendo, Matahachiro Fujiwara, Ronnie Kase, Sumiko Kato, Shiroichi Koyama, Hisato Kurokawa, Hiroko Maenaga, Komitsu Makino, Mitsukazu Makino, Toshi Matsumoto, Herky Miyake, Ichiro Miyake, Kimie Muranaka, Tsuneshichi Shinomiya, Yoshiaki “Yosh” Shiroma, Isamu Tomooka, Shizue Ueki, Kanefuji Utsunomiya, Shizue Yamabe, Zentaro Yamada, Shuji Yoshihara

Deepest sympathy to the Hamasaki family on the loss of Clara Hamasaki on March 19, 2020

November 2020

Yutaka Fujiwara, Eizaburo Hamada, Frank Ito, Ruth Ito, Kazuyuki “Bill” Kato, Eiko Koyama, Hanzo Matsumoto, Tsumo Matsumoto, Buzz Mizuki, Mary Kinuko Miyake, Kimihito Oishi, Mary Ann Sahara, Shizuko Saki, Shinakichi Shimizu, Toshino Shirasu, Fusayo Togami, Miyeko Yamamoto

EITAIKYO MEMORIALS

Araki Family Ancestors, Setsuo Aratani, Teru Fujimoto, Sakuzo Fujisawa, Yoshiko Fujiwara, Masumi Ito, Kaoru Iwamoto, Kashiwagi Family Ancestors, Tomosoburu, Masumi Kunisada, Maya Kyogoku, S. Matsuda, Shinakichi Shimizu, Ryosaku Tsubouchi, Aki Yanagibashi

December 2020

Saburo Azama, Kameo Furukawa, Kazuo Hokedo, Kaoru Iwamoto, Yukio Kanda, Sakuzo Kanda, Chiyoko Koga, Trudy Koga, Greg Kurokawa, Alice Masuda, Julie Miyake, Nami Miyake, Shinzo Nakamura, Jeanne Kesako Nakano, Kiyoshi Nishimori, Randy Nishino, Mary Oishi, Norimitsu Saki, Shinji Seki, Harold Shimizu, Fusano Tani, Yuri Taniguchi, Roger Tomooka, Ben Tsutsumi, George Ueki, Isamu Yamamoto, Kozo Yanagibashi, Sawae Yoshioka.

Deepest sympathy to the Kadota family on the loss of Grace Kadota on October 24, 2020

Share on: FacebookTwitterPinterest