In Memoriam

CVTB_031

Ju-Kichi Nakano funeral, large group portrait in front of steepled Guadalupe Buddhist Church, a floral spray sits on casket on church truck at the center, wreaths on easels line the curb

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN 2024

January
Aiko Furukawa, Tom/Fumiko Honda, Sen Kashiwagi, Yosaku Katayama, Paul Kurokawa, Daniel Miyake,
Miyeko Miyake, Sei Morishima, Jukichi Nakano, Tom Nakano, George Nishimura, Masasuke Oishi, Akiko Oye, Utanosuke Oye, Charles Sakai, Tsugi Sasaki, Mitsuyo Shimomi, Takeo Shimomi, Charlie Shiroma, Steve Shiroma, Tamae Taniguchi, Fujie Tomooka, Mary Ueki

February

Junko Aoyama, Ikuye Dendo, Tets Furukawa, Miyuki Harada, Frank Sohichi Hattori, Isamu Henmi, Toshi
Henmi, Soi Hokedo, Ruth Honda, Toshiko Iriyama, Shigekichi Kamiya, Sakutayu Kamo, Yobu Katayama,
Shigeru Koga, Helen Eiko Konishi, Bette Kurokawa, Chise Minami, Emiko Minami, Yoshiko Miyake,
Thomas Sadaichi (Johnny) Nakano, Robert Oishi, Dorothy Tomoko Sakai, Hatsutaro Saki, Genzaburo
Sasaki, Rev. Shinryo Sawada, Edward Shimizu, Yoshiko Shiroma, Teruko Takahara, Dean Taniguchi,
Michiko Teranishi, Hideaki Waki, Hatsu Yamamoto, Michiko Yamamoto, Patsy Yanagihara, Reiko Yasutomi

March

Rev Shiho Aoyama, Tsune Dendo, Annie Fukumoto, Tama Furukawa, Yoshio Furukawa, James Hamasaki,
Myrtle Hattori, Peter Henmi, Suzy Henmi, Ehimo Hirata, Suye Iriyama, Elsie Iwamoto, Kise Iwamoto, Hana
Kamo, Aki Kanda, (baby) Kanda, Hiroshi Koga, Isano Kurokawa, Daiko Maenaga, Terue Masatani, Isamu
Minami, Kuni Minami, Shizuye Minami, Yataro Minami, Lance Miyake, Helen Miyake, Noburu Miyake,
Elizabeth Nishimura, Michiko Taniguchi Nishino, Sho Oye, George “Indian” Shinomiya, Yemi Shiroma, Koichi Takahara, Ichitaro Taniguchi, Ben Tsuruda, Jimmy Tsuruda, Masukichi Ueki, Rev Arthur Yamabe

April

Kashi Araki, Kisei Azama, Yoshiko Barney, Aido Dendo, Takao Furukawa, Ron Iriyama, Shyogo Iwamoto,
Taro Kawa, Hisako Kido, Bob Kitagawa, Fusae Kitagawa, Elaine Tae Koga, Ellen Yae Koga, Paul H. Koga,
Yoemon Masatani, Kishi Minami, Hideo Miyake, Mariko Nakano, James Nishino, Harold Sahara, Misaye
Shinomiya, Mitsuo Taniguchi, Masuo Harry Ueki, Itsuji Yamamoto, Haruko Yokoyama

May

Peggy Araki, Shizuka Dobashi, Denichi Ichikawa, Mitsuko Iwamoto, Kaneto Kase, Eddie Kashiwagi,
Mutsuhiko Kido, Shigeru Kojima, Sam Maenaga, Jack Matsuoka, Yaemon Minami, Chiyoko Morishima,
John Takao Nakano, Yutaka Nakano, Hikotaro Oyabu, Kazuhiko Oyabu, Noritsugi Saki, Gayle
Saruwatari, Michiye Tateishi, Masayoshi Tomooka, Shoichi Tomooka, Yone Tomooka, Hideno Yoshihara

June

Tadashi Aoki, Kinuko Aoyama, Shoji Aoyama, Nobuko Azama, Masami Henmi, Sumiko Henmi, Bill
Kashiwagi, Tokuzo Kato, Tadayuki Kitagawa, Sotaro Koga, Shoji Kuno, Kitatake Matsuda, Christopher
Minami, Ichimatsu Nishino, Toshiharu Nishino, Diego Fox Roman, George Saki, Haruko Shimizu,
Yoshikazu Tani, Toyokuma Tomooka, Emiko Trejo, Leonard Ueki, Yoshimori Yamamoto, George Yoshihara

July

Michiko Aoki, Frank Toshiyuki Fukumoto, Chiyoko Henmi, James Isaac (baby) Hoyos, Iwakichi Iriyama, Sadao Iwayama, Chiye Kamo, Meri Kamo, Toshiko Kawa, Chester Kazuaki Konishi, Hachijiro Maenaga, Hanzo Matsumoto, Grace Minami, Jehei Miyake, Frances Mizuki, Carolyn Oishi, Ura Sahara, Shigeko Shiroma, Kiyoshi Takeda, Toyokichi Tomooka, Masako Tsuruda, Takaichi Yokoyama

August

Kisayo Aoyama, Hatsuko Azama, Tomeno Hamada, Frank Hattori, George Henmi, Stanley Higa, Toshiko Hirata, Joe Honda, Santaro Kashiwagi, Yoshio Kitajima, Chisato Maenaga, Itsukiyo Matsuura, Jack Morishima, Kaiichi Morishima, Shigeji Nakano, Tsunetaro Nishimori, Yoshiro Nishimura, Akiko Oishi, Kito Oishi, Misao Oka, Shizuye Oye, Eiichi Sahara, Mitsuo Shimomi, Hideko Shinomiya, Yoshito Tomooka, Miyoji Yasutomi, Robert Yoshioka

September

Yoshiko Fujiwara, Kingo Furukawa, Fusa Hattori, Noboru Iriyama, Takezo Kamo, Tei Kashiwagi, Nobuko Kitajima, Satoru Koga, Hiroshi Makino, Steven Masatani, Chris Minami, Misuno Miyake, Shinkow Mori, Aki Nakano, Shigeo Nakano, Chiyono Yamasaki Nishino, Yasuko Onaga, Masano Saki, Rinsuke Shirasu, George Shiroma, Royie Shiroma, George Takeyasu, Jane (Shirasu) Tamaki, Dr. Sumio Taniguchi, Chikayoshi Tomooka, Kane Tomooka, Mizuno Ueki

October

Yoshio Kane Araki, Kiyozo Dendo, Tak Dendo, Matahachiro Fujiwara, Ronnie Kase, Sumiko Kato, Shiroichi Koyama, Hisato Kurokawa, Hiroko Maenaga, Komitsu Makino, Mitsukazu Makino, Toshi Matsumoto, Herky Miyake, Ichiro Miyake, Kimie Muranaka, Hiroshi Shikuma, Tsuneshichi Shinomiya, Robert Toshio Shiroma, Yoshiaki “Yosh” Shiroma, Isamu Tomooka, Shizue Ueki, Kanefuji Utsunomiya, Shizue Yamabe, Zentaro Yamada, Shuji Yoshihara

Deepest sympathy to:

2019 – 2020 – Rev. Doei Fujii, Sam Yamamoto, Linda Matsuoka, Clara Hamasaki, Nobuko Azama.
2020 – 2021 – Jeanne Miyoshi, Toshiko Iriyama, Stanley Minami, Lance Miyake, Peggy Araki, Yukiko Azama.
……………

Deepest sympathy to the Iriyama family on the loss of

Ron Iriyama on April 22, 2022

Amida’s infinite compassion embraces all beings and forsakes none

   NAMO AMIDA BUTSU