2018 In Memoriam

CVTB_031

Ju-Kichi Nakano funeral, large group portrait in front of steepled Guadalupe Buddhist Church, a floral spray sits on casket on church truck at center, wreaths on easels line the curb

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN JANUARY 2018

 Aiko Furukawa, Tom/Fumiko Honda, Sen Kashiwagi, Yosaku Katayama, Paul Kurokawa, Sei Morishima, George Nishimura, Masasuke Oishi, Utanosuke Oye, Charles Sakai, Tsugi Sasaki, Mitsuyo Shimomi, Charlie Shiroma, Steve Shiroma, Tamae Taniguchi, Fujie Tomooka, Mary Ueki

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN FEBRUARY  2018

Junko Aoyama, Ikuye Dendo, Miyuki Harada, Frank Sohichi Hattori, Isamu Henmi, Toshi Henmi, Soi Hokedo, Ruth Honda, Shigekichi Kamiya,Sakutayu Kamo, Yobu Katayama, Shigeru Koga, Helen Eiko Konishi, Bette Kurokawa, Chise Minami, Emiko Minami, Yoshiko Miyake, Thomas Sadaichi (Johnny) Nakano, Robert Oishi, Dorothy Tomoko Sakai, Hatsutaro Saki, Genzaburo Sasaki, Edward Shimizu, Teruko Takahara, Michiko Teranishi, Hideaki Waki, Hatsu Yamamoto, Michiko Yamamoto, PatsyYanagihara, Reiko Yasutomic

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN March  2018

Shiho RevAoyama, Tsune Dendo, Annie Fukumoto, Tama Furukawa, Yoshio Furukawa, James Hamasaki, Myrtle Hattori, Peter Henmi, Suzy Henmi, Ehimo Hirata, Suye Iriyama, Elsie Iwamoto, Kise Iwamoto, Hana Kamo, Aki Kanda, (baby) Kanda, Kyoko Kawaguchi, Hiroshi Koga, Isano Kurokawa, Daiko Maenaga, Terue Masatani, Isamu Minami, Kuni Minami, Yataro Minami, Shizuye Minami, Nobori Miyake, Elizabeth Nishimura, George “Indian” Shinomiya, Koichi Takahara, Ichitaro Taniguchi, Jimmy Tsuruda, Ben Tsuruda, Masakichi Ueki, Arthur Rev. Yamabe

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN April 2018

Kashi Araki, Kisei Azama, Yoshiko Barney, Aiko Dendo, Takao Furukawa, Shyogo Iwamoto, Hisako Kido, Fusae Kitagawa, Elaine Tae Koga, Ellen Yae Koga, Paul H. Koga, Yoemon Masatani, Kishie Minami, Hideo Miyake, James Nishino, Harold Sahara, Misaye Shinomiya, Mitsuo Taniguchi, Masuo Harry Ueki, Itsuji Yamamoto, Haruko Yokoyama

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN MAY 2018

Shizuka Dobashi, Denichi Ichikawa, Shizue Ito, Mitsuko Iwamoto, Kaneto Kase, Eddie Kashiwagi, Mutsuhiko Kido, Shigeru Kojima, Koyama, Rei Sam Maenaga, Jack Matsuoka,Yaemon Minami, Chiyoko Morishima, Yutaka Nakano, Hikotaro Oyabu, Kazuhiko Oyabu, Noritsugi Saki, Gayle Saruwatari.

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN JUNE 2018

Tadashi Aoki, Kinuko Aoyama, Shoji Aoyama, Bill Kashiwagi, Tokuzo Kato, Tadayuki Kitagawa, Sotaro Koga, Shoji Kuno, Christopher Minami, Ichimatsu Nishino, Toshiharu Nishino, George Saki, Haruko Shimizu, Yoshikazu Tani, Toyokuma Tomooka, Emiko Trejo, Leonard Ueki, Yoshomori Yamamoto, George Yoshihara

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN JULY 2018

Michi Aoki, Frank Toshiyuki Fukumoto, Chiyoko Henmi, James Isaac (baby) Hoyos, Iwakichi Iriyama, Sadao Iwayama, Chiye Kamo, Meri Kamo, Chester Kazuaki Konishi, Hachijiro Maenaga, Hanzo Matsumoto, Grace Minami, Jihei Miyake, Frances Mizuki, Carolyn Oishi,Ura Sahara, Shigeko Shiroma, Yoshiaki Shiroma, Kiyoshi Takeda, Toyokichi Tomooka, Masako Tsuruda, Kan Utsunomiya, Takaichi Yokoyama 

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN AUGUST 2018

Kisayo Aoyama, Hatsuko Azama, Tomeno Hamada, Frank Hattori, George Henmi, Stanley Kazuo Higa, Toshiko Hirata, Joe Honda, Santaro Kashiwagi, Yoshio Kitajima, Chisato Maenaga, Itsukiyo Matsuura, Jack Morishima, Kaiichi Morishima, Shigeji Nakano, Tsunetaro Nishimori, Yoshiro Nishimura, Akiko Oishi, Kito Oishi, Misao Oka, Yasuko Onaga, Shizuye Oye, Eiichi Sahara, Mitsuo Shimomi, Hideko Shinomiya, Jane (Shirasu) Tamaki, Yoshito Tomooka, Miyoji Yasutomi, Robert Yoshioka 

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN OCTOBER 2018

Yoshio Araki, Kiyozo Dendo, Tak Dendo,Matahachiro Fujiwara, Ronnie Kase, Sumiko Kato, Shiroichi Koyama, Hisato Kurokawa, Hiroko Maenaga, Komitsu Makino, Mitsukazu Makino,Toshi Matsumoto, Herky Miyake, Ichiro Miyake, Kimie Muranaka, Tsuneshichi Shinomiya, Robert Shiroma,Yoshiaki “Yosh” Shiroma, Isamu Tomooka, Shizue Ueki, Kanefuji Utsunomiya, Shizue Yamabe, ZentaroYamada, Shuji Yoshihara 

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN NOVEMBER

Yutaka Fujiwara, Futaba, EizaburoHamada, Frank/Ruth Ito, Kazuyuki “Bill” Kato, Eiko Koyama, Hanzo Matsumoto, Tsumo Matsumoto, Buzz Mizuki, Kimihito Oishi, Mary Ann Sahara, Shizuko Saki, Shinakichi Shimizu, Toshino Shirasu, Fusayo Togami,Miyeko Yamamoto, Yanagibashi

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN DECEMBER

Azama, Saburo – Furukawa, Kameo – Hokedo, Kazuo – Iwamoto, Kaoru – Kanda, Yukio – Kanda, Sakuzo – Koga, Chiyoko – Koga, Trudy – Kurokawa, Greg – Masuda, Alice – Miyake, Julie – Miyake, Nami – Nakamura, Shinzo – Nakano, Jeanne Kesako – Nishimori, Kiyoshi – Nishino, Randy – Oishi, Mary – Saki, Norimitsu – Shimizu, Harold – Tani, Fusano – Tomooka, Roger – Tsutsumi, Ben – Ueki, George – – Yamamoto, Isamu – Yanagibashi, Kozo – Yoshioka, Sawae

EITAIKYO MEMORIALS

Araki Family Ancestors, Setsuo Aratani, Teru Fujimoto, Sakuzo Fujisawa, Yoshiko Fujiwara, Masumi Ito, Kaoru Iwamoto, Kashiwagi Family Ancestors, Tomosoburu, Masumi Kunisada, Maya Kyogoku, S. Matsuda, Shinakichi Shimizu, Ryosaku Tsubouchi, Aki Yanagibashi,