2020 In Memoriam

CVTB_031

Ju-Kichi Nakano funeral, large group portrait in front of steepled Guadalupe Buddhist Church, a floral spray sits on casket on church truck at the center, wreaths on easels line the curb

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS 

January 2020

Aiko Furukawa, Tom/Fumiko Honda, Sen Kashiwagi, Yosaku Katayama, Paul Kurokawa, Daniel Miyake, Sei Morishima, Tom Nakano, George Nishimura, Masasuke Oishi, Utanosuke Oye, Charles Sakai, Tsugi Sasaki, Mitsuyo Shimomi, Charlie Shiroma, Steve Shiroma, Tamae Taniguchi, Fujie Tomooka, Mary Ueki

February 2020

Junko Aoyama, Ikuye Dendo, Miyuki Harada, Frank Sohichi Hattori, Isamu Henmi, Toshi Henmi, Soi Hokedo, Ruth Honda, Shigekichi Kamiya, Sakutayu Kamo, Yobu Katayama, Shigeru Koga, Helen Eiko Konishi, Bette Kurokawa, Chise Minami, Emiko Minami, Yoshiko Miyake, Thomas Sadaichi (Johnny) Nakano, Robert Oishi, Dorothy Tomoko Sakai, Hatsutaro Saki, Genzaburo Sasaki, Edward Shimizu, Teruko Takahara, Michiko Teranishi, Hideaki Waki, Hatsu Yamamoto, Michiko Yamamoto, Patsy Yanagihara, Reiko Yasutomi