2017 In Memoriam

CVTB_031

Ju-Kichi Nakano funeral, large group portrait in front of steepled Guadalupe Buddhist Church, a floral spray sits on casket on church truck at center, wreaths on easels line the curb

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN JANUARY 2018

 Aiko Furukawa, Tom/Fumiko Honda, Sen Kashiwagi, Yosaku Katayama, Paul Kurokawa, Sei Morishima, George Nishimura, Masasuke Oishi, Utanosuke Oye, Charles Sakai, Tsugi Sasaki, Mitsuyo Shimomi, Charlie Shiroma, Steve Shiroma, Tamae Taniguchi, Fujie Tomooka, Mary Ueki

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN JANUARY 2017

Furukawa, Aiko, Honda, Tom/Fumiko, Kashiwagi, Sen, Katayama, Yosaku, Kurokawa, Paul, Morishima, Sei, Nakano, Junichi, Nishimura, George, Oishi, Masasuke, Oye, Utanosuke, Sakai, Charles, Sasaki, Tsui, Shimomi, Mitsuyo, Shiroma, Steve, Taniguchi, Tamae, Tomooka, Fujie, Ueki, Mary

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN FEBRUARY 2017

Aoyama, Junko, Dendo, Ikuye, Harada, Miyuki, Henmi, Isamu, Henmi, Toshi, Hokedo, Soi, Honda, Ruth, Kamiya, Seigekichi, Kamo, Sakutayu, Katayama, Yobu, Konishi, Helen Eiko, Kurokawa, Bette, Minami, Chise, Minami, Emiro, Miyake, Yoshiko, Oishi, Robert, Sakai, Dorothy Tomoko, Saki, Hatsutaro, Sasaki, Genzaburo, Shimizu, Edward, Takahara, Teruko, Teranishi, Michiko, Yamamoto, Hatsu, Yamamoto, Michio, Yanagihara, Patsy, Yasutomi, Reiko

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN MARCH 2017

Aoyama, Shiho Rev, Dendo, Tsunie, Furukawa, Yoshio, Furukawa, Tama, Fukumoto, Annie, Hamasaki, James, Hattori, Myrtle, Henmi, Peter, Hirata, Ehimo, Iriyama, Suye, Iwamoto, Elsie, Iwamoto, Kise, Kamo, Hana, Kanda, Aki, Kanda, (baby), Koga, Hiroshi, Kurokawa, Isano, Maenaga, Daiko, Masatani, Terue, Minami, Isamu, Minami, Kuni, Minami, Yataro, Minami, Shizuye, Miyake, Noboru, Nishimura, Elizabeth, Shinomiya, George “Indian”, Takahara, Koichi, Taniguchi, Ichitaro, Jimmy Tsuruda,, Tsuruda, Ben, Ueki, Masakichi, Yamabe, Arthur Rev.

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN APRIL 2017

Araki, Kasha, Azama, Kisei, Barney, Yoshiko, Dendo, Aiko, Furukawa, Takao, Iwamoto, Shyogo, Kido, Hisako, Kitagawa, Fusae, Koga, Paul H., Masatani, Yoemon, Minami, Kishie, Miyake, Video, Nishino, James, Sahara, Harold, Shinomiya, Misaye, Taniguchi, Mitsuo, Ueki, Masuo Harry, Yamamoto, Haruko, Yamamoto, Itsuji, Yokoyama, Haruko

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN JUNE 2017

Aoki, Tadashi, Aoyama, Kinuko, Aoyama, Shoji, Kato, Tokuzo, Kashiwagi, Bill, Kitagawa, Tadayuki, Minami, Christopher, Nishino, Ichimatsu, Nishino, Toshiharu, Shimizu, Haruko, Tani, Yoshikazu, Tomooka, Toyokuma, Trejo, Emiko, Ueki, Leonard, Yamamoto, Yoshomori, Yoshihara, George

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN JULY 2017

Aoki, Michi, Fukumoto, Frank Toshiyuki, Henmi, Chiyoko, Hoyos, James Isaac (baby), Iriyama, Iwakichi, Iwayama, Sadao, Kamo, Chiye, Kamo, Meri, Konishi, Chester Kazuaki, Maenaga, Hachijiro, Matsumoto, Hanzo, Minami, Grace, Miyake, Jihei, Oishi, Carolyn

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN AUGUST 2017

Aoyama, Kisayo. Azama, Hatsuko, Hamada, Tomeno, Hattori, Frank, Henmi, George, Hirata, Stanley Higa, Toshiko, Honda, Joe, Kashiwagi, Santaro, Maenaga, Chisato, Matsuura, Itsukiyo, Morishima, Jack, Morishima, Kaiichi, Nakano, Shigeji, Nishimori, Tsunetaro, Nishimura, Yoshiro, Oishi, Akiko, Oishi, Kito, Oka, Misao

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN SEPTEMBER 2017

Fujiwara, Yoshiko, Furukawa, Kingo, Gunasena, Sumana, Hattori, Fusa, Honbo, Tatsuo, Iriyama, Noboru, Ito, Setsuji, Kamo, Takezo, Kashiwagi, Tei, Kitajima, Nobuko, Koga, Satoru, Makino, Hiroshi, Masatani, Steven, Minami, Chris, Miyake, Misuno, Mori, Shinkow, Nakano, Aki, Nakano, Shigeo, Nishino, Chiyono Yamasaki, Onaga, Yasuko, Saki, Masano, Shirasu, Rinsuke, Shiroma George, Shiroma, Royie, Takeyasu, George, Tamaki, Jane (nee Shirasu), Taniguchi, Sumio Dr., Tomooka, Chikayoshi, Tomooka, Kane, Ueki, Mizuno

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN OCTOBER 2017

Araki, Yoshio, Dendo, Kiyozo, Dendo, Tak, Fujiwara, Matahachiro, Kase, Ronnie, Kato, Sumiko, Koyama, Shiroichi, Kurokawa, Hisato, Maenaga, Hiroko, Makino, Komitsu, Makino, Mitsukazu, Matsumoto, Toshi, Miyake, Herky, Miyake, Ichiro, Muranaka, Kimie, Shinomiya, Tsuneshichi, Shiroma, Robert, Shiroma, Yoshiyako “Yosh”, Tomooka, Isamu, Ueki, Shizue, Utsunomiya, Kanefuji, Yamabe, Shizue, Yamada, Zentaro, Yoshihara, Shuji

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN NOVEMBER 2017

Fujiwara, Yutaka, Futaba, Hamada, Eizaburo, Ito, Frank/Ruth, Kato, Kazuyuki “Bill”, Koyama, Eiko, Matsumoto, Hanzo, Matsumoto, Tsumo, Mizuki, Buzz, Oishi, Kimihito, Sahara, Mary Ann, Saki, Shizuko, Shimizu, Shinakichi, Shirasu, Toshino, Togami, Fusayo, Yamamoto, Miyeko, Yanagibashi

EITAIKYO MEMORIALS

Araki Family Ancestors, Aratani, Setsuo, Fujimoto, Teru, Fujisawa, Sakuzo, Fujiwara, Yoshiko, Ito, Masumi, Iwamoto, Kaoru, Kashiwagi Family Ancestors, Tomosoburu, Kunisada, Masumi, Kyogoku, Maya, Matsuda, S., Shimizu, Shinakichi, Tsubouchi, Ryosaku, Yanagibashi, Aki

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN DECEMBER 2017

Azama, Saburo Furukawa, Kameo Hokedo, Kazuo Iwamoto, Kaoru Kanda, Yukio Kanda, Sakuzo Koga, Chiyoko Koga, Trudy Kurokawa, Greg Masuda, Alice Miyake, Julie Miyake, Nami Nakamura, Shinzo Nakano, Jeanne Kesako Nishimori, Kiyoshi Nishino, Randy Oishi, Mary Saki, Norimitsu Shimizu, Harold Tani, Fusano Tomooka, Roger Ueki, George Yamamoto, Isamu Yanagibashi, Kozo Yoshioka, Sawae